Weźcie udział w konkursie „Partnerstwo bez granic”!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs „Partnerstwo bez granic”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne oraz instytucje i organizacje pozarządowe we współpracy z partnerami zagranicznymi na obszarze województwa opolskiego w 2019 roku.

Do konkursu „Partnerstwo bez granic” można zgłaszać inicjatywy realizowane wspólnie z partnerami zagranicznymi od 1.01.2019 – do 31.12.2019 r. Kapituła konkursu oceni inicjatywy realizowane w trzech kategoriach, związanych z realizującymi je podmiotami:

  1. samorządy lokalne województwa opolskiego;
  2. instytucje publiczne (np. uczelnie, szkoły, biblioteki, szpitale, instytucje wspierania biznesu);
  3. organizacje pozarządowe działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne organizacje, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Partnerstwo bez granic” otrzymają inicjatywy wyróżniające się spośród innych innowacyjnym charakterem, angażujące wielu partnerów zagranicznych i krajowych, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, a także takie, które mają możliwość kontynuacji w kolejnych edycjach.

Szczegółowe kryteria oceny inicjatyw określa regulamin Konkursu, znajdujący się poniżej. Zwycięskie inicjatywy zostaną nagrodzone finansowo. Urząd Marszałkowski zapewnia także promocję nagrodzonych inicjatyw w kraju i za granicą.
Wnioski do udziału w konkursie składać można do dnia 28.02.2020 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO, ul. Żeromskiego 3, V piętro, tel. (77) 44 29 342, (77) 44 29 340.

Regulamin konkursu „Partnerstwo bez granic”

Wzór zgłoszenia do konkursu

Udostępnij wpis: