Tryb działania

Zarząd Województwa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wewnętrzną organizację prac Zarządu określa Regulamin Prac Zarządu przyjęty Uchwałą Nr XV/89/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. 

Podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi pomiędzy członków Zarządu Województwa a Skarbnika Województwa określa Zarządzenie nr 47/2016 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi zmienione