Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

W II połowie 2006 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego przez Referat Badań i Analiz Strategicznych pt.: „Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004. Analiza taksonomiczna”. Celem niniejszej edycji jest przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w ujęciu dynamiczno-przestrzennym, co pozwala lepiej ocenić stopień realizacji jednego z podstawowych priorytetów rozwojowych województwa zawartych w jego strategii, zapisanym jako: „Wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie opolskim”. Do obliczeń wykorzystano, jak poprzednio, taksonomiczną metodę miar rozwoju Hellwiga, za pomocą której z zaproponowanych danych statystycznych skonstruowano wskaźniki syntetyczne, a na ich podstawie uszeregowano opolskie gminy i powiaty oraz 16 województw według wartości otrzymanych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004. Analiza taksonomiczna”. Oprac. I. Mąkolska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Badań i Analiz Strategicznych, Opole 2006, recenzent: dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO, Opole, s. 152, nakład 350 egz.

(PDF, 8.47 MB)

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

W listopadzie 2005 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana w Referacie Badań i Analiz Strategicznych pt.: „Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2003 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)”.Publikacja ta stanowi kontynuację rozpoczętej w roku 2001 próby oceny sytuacji w gminach i powiatach województwa opolskiego. Aktualna edycja dotyczy kształtowania się zjawisk w 2003 roku. Do obliczeń wykorzystano, jak poprzednio, taksonomiczną metodę miar rozwoju Hellwiga, za pomocą której z zaproponowanych danych statystycznych skonstruowano wskaźniki syntetyczne, a na ich podstawie uszeregowano opolskie gminy i powiaty oraz 16 województw według wartości otrzymanych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2003 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)” Oprac. I. Mąkolska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Badań i Analiz Strategicznych, recenzent: dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO, Opole 2004, s. 70, nakład 300 egz.

(PDF, 2.18 MB)

(PDF, 410 kB)

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

W II połowie 2004 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana w Referacie Badań i Analiz Strategicznych pt.: „Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2002 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)”. Publikacja ta stanowi kontynuację rozpoczętej w roku 2001 próby oceny sytuacji w gminach i powiatach województwa opolskiego. Aktualna edycja dotyczy kształtowania się zjawisk w 2002 roku. Do obliczeń wykorzystano, jak poprzednio, taksonomiczną metodę miar rozwoju Hellwiga, za pomocą której z zaproponowanych danych statystycznych skonstruowano wskaźniki syntetyczne, a na ich podstawie uszeregowano opolskie gminy i powiaty oraz 16 województw według wartości otrzymanych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

„Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2002 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)” Oprac. A. Okupniak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Badań i Analiz Strategicznych, Opole 2004, s. 71, nakład 250 egz.

(PDF, 32.9 kB)

(PDF, 47.2 kB)

(PDF, 1.23 MB)

(PDF, 382 kB)

(PDF, 255 kB)

(PDF, 73.8 kB)

(PDF, 19.1 kB)

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)

W II połowie 2003 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana w Referacie Badań i Analiz Strategicznych pt.: “Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r.(analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)”. Jest to materiał traktujący o sytuacji gmin i powiatów w województwie opolskim oraz sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w układzie województw. Wykorzystano tu taksonomiczną metodę miar rozwoju Hellwiga, na podstawie której wyznaczono syntetyczny wskaźnik rozwoju społeczno – gospodarczego dla każdej z gmin i powiatów oraz analogiczne wskaźniki dotyczące infrastruktury technicznej, uwarunkowań demograficznych, rynku pracy i gospodarki. Za pomocą tych wskaźników dokonano klasyfikacji gmin i powiatów oraz wyszczególniono obszary słabo rozwinięte i silne w aspekcie społeczno – gospodarczym. Na tej podstawie można również określić dysproporcje rozwojowe występujące pomiędzy obszarami województwa.

„Sytuacja społeczno – gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2001 r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)” Oprac. A. Okupniak, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Badań i Analiz Strategicznych, Opole 2003, s. 74, nakład 250 egz.

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w latach 1999-2004

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym w 2000r. (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Referat Badań i Analiz Strategicznych Opole 2002

 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym (analiza z wykorzystaniem metody taksonomicznej) w roku 1999

“Przedstawiona do recenzji publikacja, […] ukazuje istniejące dysproporcje przestrzenne na obszarze województwa opolskiego. […] Pozwala na wyciągnięcie szeregu pragmatycznych wniosków do budowy strategii rozwoju województwa, w układach przestrzennych, a szczególnie w zakresie bardziej równomiernego rozwoju województwa”.

prof. dr hab. Robert Rauziński

“Opracowanie jest […] cennym, rzetelnie przygotowanym studium statystycznym sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w ujęciu przestrzennym i może być wykorzystane w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju województwa […]. Ponadto przedstawione w pracy badania mogą stanowić początek tworzenia dla województwa systemu statystyki regionalnej, monitoringu zjawisk szczególnie ważnych i systemu prognozowania, co jest istotnym warunkiem prowadzenia racjonalnej polityki regionalnej”.

prof. dr hab. Krystyna Hanusik

“Opracowanie […] stanowi bardzo interesujące studium zróżnicowania przestrzennego województwa opolskiego […] podejmuje ważną i udaną próbę identyfikacji zróżnicowań regionalnych na szczeblu gmin i powiatów. Opracowanie to jest godne polecenia, jako dokument uzupełniający diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Wzbogacenie wyników o analizę jakościową, znajomość poziomu życia w gminach i problemów, przed którymi stoją mieszkańcy oraz konfrontacja tych faktów z celami wyznaczonymi przez strategię, umożliwi władzom samorządowym podejmowanie trafnych decyzji dotyczących wspomagania rozwoju gospodarczego”.

dr Krystyna Gawlikowska-Hueckel

“Zastosowane procedury oceny ilościowej badanych problemów stwarzają szansę ich obiektywizacji i zarazem tworzą układ przesłanek wolnych od partykularyzmu lokalnego. Jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy dość powszechna jest opinia na temat nadmiernego upolitycznienia władz i decyzji lokalnych oraz regionalnych. Sięganie po tego typu procedury i korzystanie w procesie decyzyjnym z wyników badań jest przejawem troski władz samorządowych o zmniejszanie dysproporcji rozwojowych, ale także jest dowodem podmiotowego traktowania społeczności województwa. Rzetelna informacja na temat diagnozy istniejącego stanu, poprzedzająca decyzje rozwojowe, ma szansę stać się czynnikiem integrującym społeczność regionalną wokół wspólnych celów, jest to z pewnością właściwy krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego”.

prof. dr hab. Zdzisław Pisz

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Badań i Analiz Strategicznych, Opole 2001