Projekty Pomocy technicznej RPO WO 2014-2020

Projekty Pomocy technicznej RPO WO 2014-2020

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa XI – Pomoc techniczna
Nazwa projektu: Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na lata 2014-2015
Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.11.01.00-16-0001/15-00 z 26.10.2015r.
Beneficjent: Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020

Wartość projektu: 12 498 372,18 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 10 623 616,35 PLN
Wkład własny z budżetu województwa: 1 874 755,83 PLN.

Krótki opis projektu:

W ramach Planu Działań realizowane są działania mające na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Zarządzającej (IZ) we wdrażaniu procesu realizacji RPO WO 2014-2020 oraz zamykania interwencji strukturalnych rozpoczętych w latach 2007-2013. PDz obejmuje następujące zadania:

  1. Zadanie 1: Kategoria interwencji 121 – Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
    Decydującą częścią kosztów, będących przedmiotem PDz, stanowią koszty związane z zatrudnieniem/wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację Programu. Obok kosztów wynagrodzeń, PDz obejmuje koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji, koszty delegacji służbowych zagranicznych i krajowych, wynikające m.in. z uczestnictwa pracowników w różnego rodzaju spotkaniach roboczych, warsztatach, itp., związanych z funkcjonowaniem ciał, działających na rzecz Programu. Kolejna grupa realizowanych zadań dotyczy utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego umożliwiającego optymalizację wdrażania Programu – do przedmiotowej grupy kosztów zalicza się np. koszty najmu powierzchni, itp. Kategoria 121 PDz obejmuje również wydatki związane z organizacją i obsługą procesu oceny i wyboru projektów w ramach Programu, organizacją i obsługą Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz innych ciał działających na rzecz Programu, jak również kosztami sądowymi.
  2. Zadanie 2: Kategoria interwencji 122 – Ewaluacja i badania – obejmuje koszty związane z realizacją badań ewaluacyjnych.
  3. Zadanie 3: Kategoria interwencji 123 – Informacja i komunikacja
    Kategoria interwencji 123 obejmuje realizację działań informacyjno-promocyjnych. Należą tu głównie: akcje informacyjno-promocyjne w mediach, konferencje, szkolenia, spotkania, warsztaty dla beneficjentów oraz opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych (w tym gadżetów), realizacja innych akcji informacyjnych.

Przedmiotowe działania przyczyniają się m.in. do właściwego przygotowywania i składania wniosków projektowych przez beneficjentów do działań wdrażanych przez IZ, podniesienia poziomu świadomości społecznej o roli UE w inwestowaniu w rozwój regionalny.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.