Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług

Działanie: podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 1. tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa
 2. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
  1. konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  2. naprawy i konserwacji statków i łodzi
  3. handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  4. działalności usługowej związanej z wyżywieniem
  5. działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej
  6. działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego
  7. działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych
  8. opieki zdrowotnej
  9. działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
  10. naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
  11. wykonania robót budowlanych wykończeniowych
Poziom dofinansowania: pomoc przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów. W okresie realizacji programu wartość limitu dla jednego beneficjenta wynosi 400 000zł, z tym że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć
200 000zł.