Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki przestrzennej na poziomie regionu, rozumianej jako celowe oddziaływanie władz województwa na rozmieszczenie funkcji i przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju.

Głównym zadaniem Planu jest określenie przestrzennych uwarunkowań rozwoju oraz kierunków i priorytetów kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i zurbanizowanego w ciągu najbliższych kilkunastu lat, w dostosowaniu do strategicznych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego województwa zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, z równoczesnym uwzględnieniem koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Dokument stanowi podstawę dla opracowania programów rozwoju województwa, zapewnia wiodącą rolę w zakresie przestrzennej koordynacji działań na poziomie regionu i na poziomie lokalnym. Umożliwia efektywne wybory priorytetów na zasadach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości negocjacji pomiędzy stronami w zakresie ważności i spodziewanych efektów działań.

Pierwszą edycję Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego opracowano w latach 2000 – 2002 i przyjęto uchwałą nr XLIX/357/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 września 2002r.

W ramach sporządzonego w roku 2006 Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego stwierdzono, iż Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego uległ dezaktualizacji wskutek m.in.: zmiany Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, zmiany planów inwestycyjnych podmiotów, w gestii których znajdują się inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz w skutek zmiany obowiązujących podstaw i wymogów prawnych. Po wejściu Polski do UE zmieniły się w istotnym zakresie wymogi i zasady przygotowywania i realizacji dokumentów określających politykę społeczną, gospodarczą, środowiskową – decydujące dla zrównoważonego rozwoju: powstały liczne projekty zmian w regulacjach prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji.

Wobec tego, że nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) obowiązująca od 11 lipca 2003r., stworzyła nowe uwarunkowania dotyczące zakresu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, zaistniała konieczność weryfikacji i uzupełnienia zapisów tekstowych i graficznych planu. Powyższe przesłanki spowodowały, iż w dniu 26 września 2006r. Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę nr LII/529/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.

W efekcie wykonanych prac dostosowano dotychczasowe ustalenia Planu, zarówno w jego część opisowej jaki i graficznej do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, bieżących – strategicznych celów rozwojowych oraz do obowiązujących wymogów prawnych. Zmieniony Plan przyjęty został uchwałą nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 28 września 2010r.

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2002 (archiwalny)

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa

Opracowanie ekofizjograficzne województwa opolskiego

Dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową w województwie opolskim

 

Pliki do pobrania:

(PDF, 33270.69 kB)

(PDF, 3033.73 kB)

(PDF, 2861.6 kB)

(PDF, 2272.96 kB)

(PDF, 4127.08 kB)

(PDF, 2388 kB)

(PDF, 1572.86 kB)

(PDF, 1641.44 kB)

(PDF, 6319.11 kB)

(PDF, 1725.23 kB)

(PDF, 1320.15 kB)

(PDF, 2771.08 kB)

(PDF, 2626.68 kB)

(PDF, 2663.3 kB)

(PDF, 35603.87 kB)

(PDF, 16787.21 kB)

(PDF, 20099.1 kB)