Oś Priorytetowa 4.

Na mocy zapisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz zgodnie z ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 72, poz. 619), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 wyznaczyło Samorządy Województw na Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″.

 

Działania w ramach 4 osi priorytetowej mają na celu poprawę warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa jak również aktywizację lokalnej społeczności.

 

Dofinansowanie w ramach 4 osi priorytetowej można uzyskać realizując projekty z zakresu następujących działań:

I ROZWÓJ OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 1. adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do Internetu,
 2. poprawa funkcjonowania transportu publicznego,
 3. rewitalizacja miejscowości,
 4. remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 5. organizacja kół zainteresowań,
 6. budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej,
 7. dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 8. tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów,
 9. promocja obszaru objetego LSROR.

2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia

 1. budowa, przebudowa obiektów
 2. zagospodarowanie terenu
 3. wyposażenie obiektów
 4. remont i adaptacja statku rybackiego
 5. udział w różnych formach doszkalania

3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz rozwój usług

 1. tworzenie i rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa
 2. podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w danym zakresie

4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

 1. inwestycje melioracyjne
 2. budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych
 3. zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb
 4. zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody
 5. renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk
 6. zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody
 7. remont lub odbudowę budynków związanych z prowadzeniem działalności rybackiej
 8. zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych

5. Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej

 1. administrowanie LGR
 2. badania dotyczące obszaru objętego LSROR
 3. działania informacyjne
 4. szkolenia pracowników LGR
 5. realizację wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych
 6. działania aktywizujące lokalne społeczności

II WSPARCIE NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ I MIĘDZYNARODOWEJ

 1. organizacja spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych
 2. prowadzenie działań majacych na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa