OOT – PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Witaj w obszarze: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

Podsumowanie obszaru w okresie 2008-2015
PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO – opolskie w 2015 i w 2016 roku
Uwagi na temat zakresu i sposobu prezentacji danych na kartach

 

Przejrzyj karty z obszaru PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

 

KARTY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
 
     Karta
tematyczna
Dane
do roku
Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkańca
2016
Udział obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chronionych w powierzchni ogółem
2016
Udział gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (łącznie)
w powierzchni ogółem
2016
Relacja wielkości produkcji energii elektrycznej
do zużycia energii elektrycznej
2016
Stopień wykorzystania OZE w zużyciu energii elektrycznej
2016
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji
2016
Udział ludności miejskiej
2016
Struktura wielkości miast
2016
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
2016
Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych
2016
Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych
2016
Jakość powietrza w strefach – PM10 (liczba stref w klasie A, C)
2016
Jakość powietrza w strefach – PM2,5 (liczba stref w klasie A, B, C)
2016
Jakość powietrza w strefach – B(α)P w pyle PM10
(liczba stref w klasie A, C)
2016
Gęstość linii kolejowych eksploatowanych na 100 km²
2016
Gęstość dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji kanalizacyjnej
2016
Odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej
2016
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
2016