Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2018 – Informacje

Ogłoszenie konkursu:

Konkurs ogłoszony jest na mocy uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 5538/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 10 edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”.

Idea konkursu:

 • potrzeba popularyzowania działań i rozwiązań służących ochronie i właściwemu użytkowaniu przestrzeni publicznych z racji pełnienia przez te przestrzenie bardzo ważnych funkcji, jako miejsc integracji społeczności lokalnej (rynki, parki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), komunikacji (place, ulice), wymiany dóbr materialnych i niematerialnych (place, obiekty użyteczności publicznej), a także z racji wyjątkowych wartości historycznych i kulturowych;
 • potrzeba prowadzenia działań edukacyjnych, w tym ukazujących dobre wzorce, dzięki którym mieszkańcy mogą łatwiej dostrzegać wartości przestrzeni publicznej i silniej identyfikować się z potrzebą dbałości o dobro wspólne.

Cele konkursu:

 • promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim,
 • wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych i architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej województwa,
 • promocja podmiotów dbających o ład przestrzenny, funkcjonalność i atrakcyjność przestrzeni publicznych,
 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Adresaci konkursu:

 • jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego;
 • instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania);
 • inwestorzy lub projektanci zgłaszanej realizacji;
 • jednostki samorządu zawodowego architektów, urbanistów lub inżynierów budownictwa.

Przedmiot konkursu:

 • przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego do dnia 31.05.2018 r., w szczególności polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości:
  • ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej,
  • terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych, tworzących nową jakość w strukturze miejscowości, podnoszącą ich atrakcyjność i konkurencyjność.

Dotychczasowy dorobek konkursów lat 2008 – 2016:

W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2016 zgłoszono w sumie 172 realizacje. 42 z nich zostały nagrodzone lub wyróżnione.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa były gminy, na terenie których zrealizowano:

 • 2008 r. – „Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy”
 • 2009 r. – „Bastion Św. Jadwigi w Nysie”
 • 2010 r. – „Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach”
 • 2011 r. – „Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice”
 • 2012 r. – „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opole poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego”
 • 2013 r. – „Rewitalizacja miasta Kluczborka”
 • 2014 r. – „Rewitalizacja rynku w Oleśnie”
 • 2015 r. – „Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie”.
 • 2016 r. – „Przebudowa placu Mały Rynek w Opolu”.

Do konkursu zgłosiły się dotychczas 53 jednostki samorządów gminnych (w tym 23 gminy wiejskie), 5 samorządowych powiatowych, 3 inne instytucje. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.

Komisja konkursowa:

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa, działająca w oparciu o „Regulamin Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018”.
W składzie komisji znajdą się m.in. przedstawiciele środowisk architektów, urbanistów, samorządów województwa opolskiego.

Kategorie konkursowe:

 • przestrzeń publiczna (miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne);
 • obiekt użyteczności publicznej (obiekty służące zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, w tym np. przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji).

Nagroda główna:

 • zwana „Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018” będzie przyznana inwestorowi, gminie niebędącej inwestorem na której terenie zrealizowano najwyżej ocenione zgłoszenie Konkursowe oraz projektantowi nagrodzonej realizacji.
 • Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Kryteria oceny wg. Regulaminu:

1) wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców i wizerunek województwa,
2) wpływ na integrację społeczną – znaczenie dla społeczności lokalnej, sprzyjanie interakcjom społecznym,
3) celowość i adekwatność zastosowanych rozwiązań do specyfiki miejsca,
4) wartość dodana realizacji – podniesienie lub wprowadzenie walorów historycznych, kulturowych, edukacyjnych, turystycznych, itp.,
5) wartość użytkowa i estetyczna realizacji,
6) atrakcyjność rozwiązań projektowych,
7) skala przeobrażeń funkcjonalnych i użytkowych,
8) zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazu,
9) finansowanie inwestycji – racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych, prywatnych,
10) dbałość o zagospodarowaną przestrzeń.

Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego dziesięciolecia:

 • podsumowanie dotychczasowych edycji konkursu, w szczególności przegląd dotychczas nagrodzonych realizacji z lat 2008 – 2016,
 • wybór laureata – przestrzeni publicznej, która poprzez zaplanowane i zrealizowane działania Inwestorów, związane z rewaloryzacją lub nowym zagospodarowaniem tej przestrzeni, w sposób najpełniejszy wpływa na:
  • kształtowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego, przyjaznego, bezpiecznego
   i funkcjonalnego dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
  • podniesienie konkurencyjności jednostki osadniczej,
  • integrację społeczności lokalnej, poprawę warunków bytowych i jakość życia mieszkańców,
   i jednocześnie wykazuje trwałość realizacji (utrzymanie wysokiego poziomu funkcjonalno-użytkowego i estetycznego przestrzeni).

Konkurs Internautów:

Dla realizacji celu edukacyjnego, przewidziano przeprowadzenie w ramach konkursu głosowanie internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2018” oraz na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia”. Konkurs internautów umożliwi mieszkańcom regionu wyrażenie własnej opinii poprzez zagłosowanie na realizacje dopuszczone do udziału w konkursie.
Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego Dziesięciolecia” obejmuje 17 dotychczas nagrodzonych realizacji (lista w załączeniu).

Forma nagród:

 • nagrody i wyróżnienia mają charakter honorowy;
 • laureat Nagrody Marszałka Województwa, oprócz tytułu Najlepszej przestrzeni publicznej województwa opolskiego i dyplomu, otrzyma tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji;
 • wyróżnieni otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

Spośród głosujących w Konkursie Internautów zostaną wybrane trzy osoby, które otrzymają okolicznościowe upominki.

Harmonogram konkursu:

 • zgłoszenia do konkursu:
  od dnia dzisiejszego do 31 lipca 2018 roku za pomocą poczty elektronicznej na adres: NPPWO@opolskie.pl bądź na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod adresem:
  Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Hallera 9, 45-867 Opole, z dopiskiem „KONKURS NPPWO 2018”
 • ocena formalna zgłoszeń pod względem poprawności wypełnionego formularza zgłoszenia realizacji oraz kompletności wymaganych załączników do 31 sierpnia 2018 r.
 • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej) – wrzesień 2018 r.
 • głosowanie internautów – wrzesień 2018 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 26 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14/Ostrówek, podczas uroczystości rozdania nagród.

Szczegółowe informacje:

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO.
Osobą do kontaktu jest Pani Małgorzata Błaszczyk-Leśniak, tel. 77 4482135, e-mail: m.blaszczyk@opolskie.pl, Pani Elżbieta Pawlik, tel. 77 4482135, e-mail: e.pawlik@opolskie.pl lub Pani Katarzyna Lichota, tel. 77 4482136, e-mail: k.lichota@opolskie.pl

Patronat medialny:

 • TVP 3 Opole
 • Nowa Trybuna Opolska
 • 24opole.pl
 • Radio Opole
 • Radio Doxa
 • Radio Park