Departament Infrastruktury i Gospodarki

ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 140, 44 82 141
fax: (+48) 77 44 82 142
e-mail: dig@opolskie.pl

Dyrektor: Bartłomiej Horaczuk
Z-ca Dyrektora: Remigiusz Widera

Komórki organizacyjne:

  • Referat Infrastruktury
  • Referat Transportu i Gospodarki

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 15)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1. opracowywanie i wdrażanie sektorowej strategii oraz programów dotyczących rozwoju infrastruktury,
2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich,
3. organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
4. prowadzenie ewidencji egzaminatorów oraz sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych dla osób kierujących pojazdami,
5. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym,
6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu,
7. wykonywanie obowiązków nałożonych na Marszałka związanych ze szkoleniem osób w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
8. wykonywanie zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w tym opracowanie i wdrożenie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych,
10. realizacja obowiązujących ulg w krajowych przewozach pasażerskich, autobusowych,
11. koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, w tym opracowywanie zbiorczych sprawozdań na podstawie informacji uzyskanych od departamentów,
12. opiniowanie:

  • projektów założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,
  • planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
  • spraw związanych z udzielaniem, cofaniem i zmianą koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych,

13. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów drogom gminnym i powiatowym, ustalaniem przebiegu dróg wojewódzkich i krajowych oraz zaliczaniem dróg do odpowiednich kategorii,
14. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich,
15. wykonywanie czynności nadzoru wobec następujących jednostek organizacyjnych:

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, za wyjątkiem zadań określonych w § 28a ust. 2 pkt. 2

  • Regulaminu Organizacyjnego UMWO,
  • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  • Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu,

16. współpraca z Opolskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Regionalnym Funduszem Pożyczkowym, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną ,,INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz Przewozami Regionalnymi sp. z o.o.”,
17. Realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020r. “Opolskie dla Rodziny” w ramach Pakietu I – Praca to bezpieczna rodzina we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg