Biuletyn PAN KPZK – Zeszyt 212

Biuletyn PAN KPZK – Zeszyt 212

W 2004 roku wydana została publikacja pt: „Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej”, pod redakcją Krystiana Heffnera, która jest pokłosiem konferencji zorganizowanej 26 listopada 2003 roku pod tym samym tytułem. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Opolskiego, a współorganizatorami byli: Politechnika Opolska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Publikacja jest pierwszym od kilkunastu lat wydawnictwem sygnowanym przez KPZK PAN, poświęconym w całości województwu opolskiemu.

Zawarte w tomie opracowania tworzą dwie grupy tematyczne. Pierwsza obejmuje prace, w których przedstawiono głównie problemy rozwoju małych regionów, często posługując się przykładem województwa opolskiego. Rozważa się regionalne problemy społeczno-ekonomiczne, warunki zagospodarowania przestrzennego, jak i poszczególne ich składowe (m.in. zagadnienia demograficzne, w tym głównie bardzo ważny problem migracji, osadnictwo, edukację, rynek pracy, budżet). Analizowany jest ich wpływ na konkurencyjność i kształtowanie polityki wewnętrznej (intraregionalnej) małego regionu. Druga grupa tekstów koncentruje się przede wszystkim na kwestii migracji zewnętrznych, które dla potencjału rozwoju regionu opolskiego mają znaczenie szczególne i istotnie wpływają na prowadzoną politykę regionalną.

„Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej” – BIULETYN PAN KPZK – ZESZYT 212, pod red. K. Heffnera, Polska Akademia Nauk – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004, s. 240, nakład 350 egz. – publikacja dostęona w bibliotekach