Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.