Sekretarz Województwa

Piastowska 14
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 400
fax: (+48) 77 54 16 542
e-mail: m.puszcz@opolskie.pl

Sekretarz Województwa: Marcin Puszcz

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 5)

1. Sekretarz Województwa bezpośrednio nadzoruje:

 • Departament Organizacyjno- Administracyjny przy pomocy, którego wykonuje swoje zadania
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności (z zastrzeżeniem par. 46 ust. 5).

2. Sekretarz Województwa sprawuje nadzór koordynacyjno – organizacyjny nad departamentami Urzędu.
3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i prawidłowej organizacji pracy, w tym rozdysponowywanie korespondencji w imieniu Marszałka oraz jej dekretowanie zgodnie z ustalonym podziałem nadzoru i obiegiem korespondencji w Urzędzie,
 • zapewnienie spójności i integralności systemu zarządzania jakością, w tym:

–  ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania procesów,
– realizacji zadań wynikających z Księgi Jakości i obowiązujących procedur,
– upowszechniania świadomości dotyczącej wymagań klienta,
– przedkładania Marszałkowi wniosków związanych z doskonaleniem systemu zarządzania jakością oraz sprawozdań z jego funkcjonowania,

 • koordynacja współpracy pomiędzy departamentami,
 • koordynacja działań departamentów w zakresie współpracy Urzędu z organami administracji państwowej,
 • zapewnienie merytorycznej i administracyjnej obsługi Marszałka, Zarządu i Urzędu,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Sejmiku i Zarządu oraz zapewnienie prawidłowej ich realizacji,
 • nadzór nad załatwianiem indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków, z wyłączeniem skarg dotyczących Marszałka i Zarządu, które rozpatruje Sejmik,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy dyrektorami departamentów,
 • nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • koordynowanie spraw związanych z wyborami,
 • organizowanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie na podstawie udzielonego przez Marszałka upoważnienia,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie udzielonego upoważnienia
 • wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Urzędem zleconych przez Marszałka.”

Za treść odpowiada: Marcin Puszcz – Sekretarz Województwa