Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania:

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Opracowanie szczegółowych założeń programu działań wodnośrodowiskowych w gospodarce rybackiej

Księga wizualizacji PO RYBY 2011

Broszura informacyjna – Założenia Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

System Identyfikacji Wizualnej Województwa Opolskiego

Instrukcja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Formularz zestawienia dokumentów księgowych – do stosowania

Informacja dot. numeru rachunku bankowego do zwrotów środków z tytułu operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania LGR

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa”

Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1. “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania LGR

Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1. “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania i aktywizacji lokalnych społeczności

Załącznik nr 1- zestawienie rzeczowo-finansowe

Załącznik nr 2- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Załącznik nr 3- wysokość korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych ze środków PO RYBY 2007-2013

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania LGR

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania LGR

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie funkcjonowania LGR

Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z wykluczeniem funkcjonowania LGR

Wzór wniosku o dofinansowanie operacji w zakresie środka 4.1 “Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa” z wykluczeniem funkcjonowania LGR

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie operacji w zakresie środka 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z wykluczeniem funkcjonowania LGR

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Uproszczony plan biznesowy operacji

Sprawozdanie roczne/końcowe w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Sprawozdanie roczne / końcowe z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 Po RYBY 2007-2013

Instrukcja do sprawozdania rocznego z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013

Wniosek o płatność w ramach środka 4.1

Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1 “Rozwój obszarów zaleznych od rybactwa”, z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wniosek o płatność w ramach środka 4.2

Instrukcja do wniosku o płatność w ramach środka 4.2 “Wsparcie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

Wniosek o płatność w ramach środka 4.2 “Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”