Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki
ul. Piastowska 14 – Ostrówek
45-082, Opole
tel.: (+48)775416360
e-mail: dsi@opolskie.pl

Dyrektor: Mariusz Bogucki

Komórki organizacyjne:

 • Referat Społeczeństwa Informacyjnego
 • Referat Informatyki

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 23a)

Do zadań Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki należy w szczególności:

 • współpraca przy realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w zakresie związanym ze Społeczeństwem Informacyjnym w tym Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne
 • realizacja i współpraca przy wdrażaniu zadań samorządu województwa z obszaru społeczeństwa informacyjnego
 • opiniowanie i wspieranie projektów służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego
 • wieloszczeblowa współpraca na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu
 • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
 • zapewnienie ciągłości działania sprzętu komputerowego
 • zapewnienie zgodnego z prawem użytkowania systemów i programów komputerowych
 • rozwój systemów informatycznych na potrzeby obsługi RPO WO 2007-2017 oraz PO KL
 • rozwój elektronicznej komunikacji wewnętrznej.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg