Departament Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Żeromskiego 3
45-053, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 330
fax: (+48) 77 44 29 328
e-mail: dks@opolskie.pl

Dyrektor: Agnieszka Kamińska

Komórki organizacyjne:

  • Referat Kultury
  • Referat Sportu i Turystyki
  • Zespół Nadzoru, Analiz i Kontroli

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 17)

Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1. przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących rozwoju kultury, sportu i turystyki,
2. stwarzanie warunków dla promocji i rozwoju kultury Śląska Opolskiego, wspieranie inicjatyw kulturotwórczych, środowisk twórczych, regionalnych projektów oraz współpraca na niwie kultury z partnerami zagranicznymi,
3. realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie kultury i sportu oraz stypendiów sportowych,
4. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
5. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, wspierania kultury fizycznej, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego.
6. kontrola i ocena realizacji zadań zleconych organizacjom i stowarzyszeniom z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa a także zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa opolskiego,
7. przygotowywanie projektu Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego,
8. wspieranie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i ochrony dziedzictwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo,
9. promocja produktów i atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez i wydarzeń, a także współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w tym zakresie,
10. prowadzenie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI dla dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz pełnienie roli koordynatora Systemu dla całego Urzędu,
11. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzenie kontroli w tym zakresie oraz występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów,
12. prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wydawanie promes oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
13. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów szkoleń uprawniających do przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
14. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania, zawieszania, przywracania oraz cofania uprawnień przewodnikom górskim oraz wydawanie duplikatów legitymacji potwierdzających nadanie uprawnień przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego lub pilota wycieczek,
15. powoływanie członków komisji egzaminacyjnych z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizowanie egzaminów,
16. prowadzenie i udostępnianie rejestru niżej wymienionych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo:

  • Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
  • Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
  • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu,
  • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
  • Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu,

17. wykonywanie czynności nadzoru, za wyjątkiem zadań określonych w § 28a ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO, wobec wyżej wymienionych instytucji kultury i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w zakresie określonym w umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury oraz współpraca z Moszna Zamek sp. z o.o.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg