Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Ostrówek 5-7
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 565; 77 54 16 566
fax: (+48) 77 54 16 567
e-mail: dpo@opolskie.pl

Dyrektor: Karina Bedrunka
Z-ca Dyrektora: Maja Byrdak
Z-ca Dyrektora: Tomasz Hanzel
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Okupniak
Z-ca Dyrektora: Danuta Olender
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Ślusarz
Z-ca Dyrektora: Jacek Partyka

Komórki organizacyjne:

 • Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
 • Referat Przyjmowania EFRR
 • Referat Wdrażania
 • Referat Zarządzania Finansowego
 • Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych
 • Referat ds. Odwołań
 • Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
 • Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
 • Referat Pomocy Technicznej
 • Referat Monitorowania
 • Zespół Instytucji Certyfikującej
 • Referat Przyjmowania EFS

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 14)

Do zadań departamentu należy w szczególności:

 • realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), której zadania wykonuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG),
 • realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz ścisła współpraca z IP II, której zadania wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP),
 • realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z IP tj. OCRG, WUP oraz ZIT tj. Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej,
 • koordynacja i opracowanie RPO WO 2014-2020 oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania Programu, w tym współpraca z OCRG, WUP oraz ZIT tj. Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej,
  realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Podmiotu Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska (Interreg V – A CZ – PL),
 • koordynacja zadań realizowanych przez departamenty oraz jednostki organizacyjne w zakresie wdrażania RPO WO 2007-2013, PO KL, PO WT RCz-RP 2007-2013, RPO WO 2014-2020, Interreg V – A CZ – PL, w tym m.in. zarządzanie projektami realizowanymi w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • opracowanie i koordynacja realizacji planów działań informacyjno-promocyjnych w województwie opolskim,
 • prowadzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów końcowych funduszy strukturalnych m.in. w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO WT RCz-RP 2007-2013, RPO WO 2014-2020, Intrreg V – A CZ – PL,
 • prowadzenie punktów informacyjnych funduszy europejskich (Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim) – prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie programów Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (jako informacje uzupełniające),
 • koordynacja wykorzystania pomocy technicznej w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL oraz PO WT RCz-RP 2007-2013, RPO WO 2014-2020, Interreg V – A CZ – PL,
 • koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020 oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego monitorowania i kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania programów operacyjnych,
 • dokonywanie obsługi procesu naboru, oceny, wyboru i wdrażania projektów składanych w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL, RPO WO 2014-2020,
  realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji jednostki wdrażającej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w zakresie: Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” oraz Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” – Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej/zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE/informacji o braku nieprawidłowości,
 • obsługa procesu odwołań beneficjentów od wyniku naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, RPO WO 2014-2020,
 • prowadzenie kontroli systemowych w IP oraz na miejscu realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020,
 • nadzór nad systemem raportowania nieprawidłowości w ramach RPO WO 2014 – 2020,
 • realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).”